ลักษณะรายวิชา รหัสวิชา 2103-2104 ชื่อวิชา งานเชื่อมโลหะ 1 จำนวน 6 หน่วยกิต จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมง/ภาคเรียน

มาตรฐานรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อม เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุงานเชื่อม ลวดเชื่อม แก๊ส รอยต่อ ท่าเชื่อม เทคนิคในการเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อมเบื้องต้นและปฏิบัติงานเชื่อมเหล็กแผ่นบางด้วยแก๊ส รอยต่อชนและรอยเชื่อมมุม งานตัดด้วยแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้ารอยเชื่อมมุมและหน้าแปลนทุกท่าเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และศึกษาดูงานสถานประกอบการ

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในการเชื่อม กระบวนการเชื่อม

2. เพื่อให้สามารถเชื่อมอาร์คลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์รอยต่อตัวทีและหน้าแปลน ผ่านเกณฑ์ ทดสอบ ตามมาตรฐานที่กำหนด

3. เพื่อให้สามารถเชื่อมแก๊สรอยตัวที และหน้าแปลน และตัดแก๊สด้วยมือ ผ่านเกณฑ์ ทดสอบ ตามมาตรฐานที่กำหนด

4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี ปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ครบถ้วน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อม เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในการเชื่อม และวัสดุงานเชื่อม ลวดเชื่อม รอยต่อ ท่าเชื่อมเทคนิคการเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อมเบื้องต้นและปฏิบัติงานเชื่อมเหล็กแผ่นบางด้วยแก๊ส รอยต่อชนและรอยต่อเชื่อมมุมโดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

วิชา งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล รหัส 2102-2115

จุดประสงค์รายวิชา1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ วิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน2. เพื่อให้ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามแผนงาน 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม มาตรฐานรายวิชา 1. เข้าใจหลักการ วิธีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล การหล่อลื่น การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2. จัดระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน ทำประวัติการซ่อมและบำรุงรักษา 3. ถอดประกอบ ซ่อม ปรับแต่งและปรับตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการ วิธีการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เทคนิคการถอดประกอบชิ้นส่วน การปรับแต่ง การปรับผิว การติดตั้ง และการใช้เครื่องมือในงานซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานบำรุงรักษา การปรับแต่ง การถอดประกอบ การตรวจปรับเครื่องจักรในโรงงาน การเคลื่อนย้าย และการติดตั้งเครื่องเครื่องจักรในโรงงาน และความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง

หลักสูตรใหม่
สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการทำงาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการตัด เจาะ กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น
3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน ตามคู่มือ
2. คำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนเครื่องมือกลพื้นฐาน
3. ลับคมตัด งานกลึง งานไส และงานเจาะ ตามคู่มือ
4. ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ และไสบ่าฉากตามคู่มือ
5. งานเจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน
6. งานกลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน
7. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบ การทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสบ่าฉาก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีด กลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน

2102 – 2103 การวัดละเอียด 2 (3)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทํางานของเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชนิด ประเภท
หน้าที่
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ
3. เพื่อให้สามารถสอบเทียบจัดเก็บและการบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
4. เพื่อให้มีกิจนิสยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดเครื่องมือตรวจสอบประเภทมีขีดมาตราและไม่มี
ขีดมาตรา
2. เลือกใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบชิ้นงานเหมาะสมกับลักษณะงาน
3. ปรับเทียบไมโครมิเตอร์โดยเกจบล็อกและปรับตั้งชิ้นส่วนของเครื่องมือวัดตรวจสอบอย่างง่าย
4. เก็บบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทุกประเภท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดหน้าที่การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตราและไม่มี
ขีดมาตรารวมถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชนิดต่างๆ บรรทัดเหล็กเวอร์เนียคาร์
ลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์วงเวียนถ่ายขนาดใบวัดมุม บรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอร์แซล ฉากช่างกล ฉากผสม
นาฬิกาวัดคอมพาเรเตอร์เกจบล็อกเกจทรงกระบอกเกจก้ามปูงานตรวจสอบเกลียวงานตรวจสอบเรียวงาน
ตรวจสอบรัศมีหวีวัดเกลียวเทเลสโคปากเกจระดับน้ําช่างกลการจัดเก็บและการบํารุงรักษา