ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองการปกครองกับระบบเศรษฐกิจและคุณธรรมทางศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนแบบร่วมมือ การอภิปราย การสาธิต การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม การแสดงบทบาทสมมติ และการศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบอบการเมืองการปกครองไทย การปกครองโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ สามารถปฏิบัติตนเองและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย การจัดระเบียบทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย จนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามของไทยไว้อย่างเหมาะสม เห็นความสำคัญในนโยบายการประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อดำรงอยู่ในสังคมโลกอย่างสันติสุข

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณ เวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์
2. เข้าใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดดมเมนต์ของแรง การสมดุลของแรง งาน พลังงานและกำลัง
3. เข้าใจสมบัติและการเกิดของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง และคลื่นเสียง
4. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

มาตรฐานรายวิชา

 

1. ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณเวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์และการคูณเวกเตอร์
2. อธิบายระบบและชนิดของแรง
3. ทดลองและคำนวณการรวมแสง การแยกแรง การเกิดโมเมนต์ของแรง การสมดุลของแรงงาน พลังงาน และกำลัง
4. อธิบายสมบัติของคลื่นกล และความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่ ความยาวคลื่นและอัตราเร็วของคลื่น
5. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 
   

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรง การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง แบบฮาโม

นิกอย่างง่าย แบบวงกลม แบบโปรเจกไทล์ สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ และการนำความรู้ไปประยุกต์ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

 

จุดประสงค์รายวิชา     
(1) ให้มีความเข้าใจความสำคัญ หลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
(2) ให้สามารถพัฒนาตนและชุมชน ตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
(3) ให้มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และชุมชน

มาตราฐานรายวิชา 
(1) วิเคราะห์บทบาท และสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
(2) ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา
(3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

คำอธิบายรายวิชา    
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ

 

จุดประสงครายวิชา

          1. เพื่อให้เข้าใจประวัติความสำคัญและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

         2. เพื่อให้สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสังคม

     3. เพื่อให้มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ ในการเป็นศาสนิกชนที่ดี

มาตรฐานรายวิชา

                1. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต

                2. ใช้ทักษะทางศาสนธรรมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

                3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแพร่ศาสนธรรม

 

คําอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับ พระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปัญญา พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิม ประวัติและความสำคัญของศาสนาอิสลาม ประวัติท่านศาสดามูฮำหมัด หลักคำสอนและหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง

ศึกษาเกี่ยวกับ พระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวประวัติ พันธกิจ และคำสอนของพระเยซูคริสต์ บทบัญญัติและหลักการปฏิบัติต่าง ๆ การแสดงความรักและการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ การเผยแพร่พระศาสนาของบรรดาอัครสาวก การอธิฐานภาวนาและศาสนาพิธี หรือ

ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน          

 

จุดมุ่งหมายรายวิชา
      1. เพื่อให้เข้าใจลักษณะของเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยการพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย
      2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินสถาณการณ์การใช้หลักธรรมของศาสนาในการดำรงค์ชีวิต
      3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     

มาตรฐานรายวิชา       
       1. วิเคราะห์หลักธรรมและศาสนพิธีในการดำรงชีวิตประจำวัน
       2. ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมกันด้วยจิตสาธารณะ
       3. ปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยเพื่อการดำรงชาติเพื่อความภาคภูมิใจ 
       
คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับ เอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห์ประเมินสถาณการณ์เพื่อ
สร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคมวัฒนะรรม
ของชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 1. เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 2. เข้าใจกระบวนการความสำคัญ และผลของเทคโนโลยีวภาพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. เข้าใจกระบวนการ ความสำคัญของปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ 
 4. เข้าใจชนิด สมบัติและปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของพอลิเมอร์
 5. เข้าใจสมบัติและการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 6. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

มาตรฐานรายวิชา

 1. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม  การเกิดมิวเทชัน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วน    น้ำมันดิบรวมถึงอันตรายหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้ประโยชน์
 4. สังเกตและอภิปรายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้อย่างเหมาะสม
 5. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ ปฏิกิริยาเคมีปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
(Developing Skills for English Communication 1)
 
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวันและ การทำงาน
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษาในบริบทที่พบ
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
 
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม
2. เลือกใช้สำนวนทางภาษา ได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3. ใช้กลยุทธ์ในการฟัง และอ่านเพื่อความเข้าใจ บอกใจความสำคัญ รายละเอียด ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่ฟัง และอ่าน
4. เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมาย กรอกข้อมูล แบบฟอร์ม โดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง
5. บูรณาการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียน โดยมีหลักฐานการเรียนบันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง
 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนการใช้คำ และสำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ และการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลอง เป็นต้น