ระบบไฟฟ้าแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ วิธีการเดินสายแบบต่าง ๆ การคำนวณกระแสลัดวงจร และการป้องกันกระแสเกิน หลักการออกแบบ บริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับ ระบบสายดิน วงจรมอเตอร์ ระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าคาปาซิเตอร์ แหล่งจ่ายไฟสำรอง การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศับ โรงแรม โรงงาน ธุรกิจการค้า ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยโรงแรมโรงงาน ธุรกิจการค้า

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับพื้นฐานทั่วไปการทำความเย็น ส่วนประกอบเครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็นและสารหล่อลื่น การควบคุมทางไฟฟ้า งานท่อเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

                           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำ สั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้วัดและตรวจจับความเร็ว ความดัน อุณหภูมิอัตราการไหล ระดับ น้ำหนัก แสง พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุมตัวตั้งเวลา ตัวนับ ลิมิตสวิตซ์ ฯลฯ การนำ เอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ

 

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือวัด การขยายย่านวัด  หม้อแปลง เครื่องวัด การวัดด้วยบริดจ์  การวัดค่าความต้านทานหลักดิน  การวัดค่าความเป็นฉนวน การวัดด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลและการนำเครื่องวัดไปใช้ในการวัดค่าในวงจร

จุดประสงค์รายวิชา

       1. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการของเครื่องวัด  การขยายย่านวัด  หม้อแปลงเครื่องมือวัด การวัดด้วยบริดจ์  การวัดค่าความต้านทานของหลักดิน การวัดค่าความเป็นฉนวน การวัดด้วยเครื่องบันทึก

ข้อมูล

        2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวัด การอ่าน และการนำเครื่องวัดไฟฟ้าไปใช้วัดค่าในวงจร

        3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต  รอบคอบ และปลอดภัย

 มาตรฐานรายวิชา

  1. ขยายย่านวัดและปรับตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า
  2. ต่อเครื่องวัดไฟฟ้า วัดและอ่านค่าทางไฟฟ้า
  3. วัดค่าและเปรียบเทียบกับการคำนวณ
  4. ประยุกต์ใช้เครื่องวัดเพื่อนำไปใช้วัดค่าในวงจร

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า

2. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและในโรงงาน

3. เพื่อให้เข้าใจเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า

4. เพื่อให้มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

5. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

6. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

2. เลือกอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้า แสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง

3. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเตือนภัยในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

4. ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้าการต่อสายไฟฟ้าต่างๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า การติดตั้งระบบป้องกันสํญญาณเตือนภัย การเดินสายด้วยวิธีการต่างๆ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

จุดประสงค์รายวิชา

     1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

     2. เพื่อให้มีความสามารถต่อเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ไปใช้งาน

     3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า

     4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

มาตรฐานรายวิชา

    1. เข้าใจหลักการของเครื่องวัดชนิดต่าง ๆ

    2. ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าต่าง ๆ วัดค่าทางไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทำงาน วิธีการใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป และเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ค่าความคลาดเคลื่อน และการบำรุงรักษา

 

จุดประสงค์รายวิชา

        1. เพื่อให้มีความเข้าใจแหล่งของการกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและพื้นฐานการวิเคราะห์วงจร

        2. เพื่อให้มีทักษะในการอ่านแบบและประกอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

        3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวัดค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

        4. เพื่อให้มีความเข้าใจในการประยุกต์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงไปใช้งานต่าง ๆ

        5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย

 มาตรฐานรายวิชา

        1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

        2. วัดและทดสอบแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

        3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม

        4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วยกฎและทฤษฎีต่าง ๆ

 คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าวงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานเดลต้า-สตาร์ ดีเทอร์มิแนนต์เซลล์ไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรบริดจ์ เมชเคอร์เรนท์