จุดประสงค์รายวิชา

           1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

           2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

           3. เพื่อให้สามารถ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสม

          4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ มีลำดับขั้นตอนในการทำงาน อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

มาตรฐานรายวิชา

           เพื่อให้เข้าใจและเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งคุณสมบัติและการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆต่อไป

 

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ตัวต้านทาน  ตัวเก็บประจุ  ตัวเหนี่ยวนำ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ   หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟนและลำโพง  การควบคุมมอเตอร์ เทคนิคการบัดกรี การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือวัดและทดสอบ  วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า  ประกอบชุดคิดเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้ สวิตซ์การทำงานด้วยแสง

จุดประสงค์รายวิชา
            1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดสัญญาณภาพ เครื่อง      บันทึกภาพ

            2. เพื่อให้มีทักษะในการนำเครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องไปใช้งาน

            3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด และทดสอบระบบภาพที่เกี่ยวข้อง

            4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน การตรวจซ่อม การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบภาพ

มาตรฐานรายวิชา

          1. เข้าใจหลักการของเครื่องกำเนิดสัญญาณภาพ เครื่องบันทึกภาพ และระบบโทรทัศน์วงจรปิด

            2. ใช้งานเครื่องบันทึกภาพและอุปกรณ์ประกอบ

            3. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด

            4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบภาพ

            5. ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์และวงจรระบบภาพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำเนิดสัญญาณภาพ กล้องวิดีโอชนิดต่าง ๆ และการบันทึกสัญญาณลงในวิดีโอเทป VCD DVD DAT COMPUTER และการนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CATV MATV ขั้วต่อ สายนำสัญญาณ อุปกรณ์รวมสัญญาณ อุปกรณ์แยกสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณภาพ การตัดต่อภาพ การทดสอบระบบภาพด้วยเครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของระบบภาพ

 

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจ พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่างๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรพัลส์ และการทำงานของระบบวงจรดิจิตอลเบื้องต้น
 3. เพื่อให้มีทักษะในการประกอบวงจรพัลส์สวิตชิง และวงจรดิจิตอลแบบต่างๆ
 4. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในวงจรพัลส์และดิจิตอล
 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย

 คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ อินดิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์  ชมิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอปแบบต่างๆ การกำหนดสัญญาณเกตต่างๆ หน่วยความจำ การนับ การแสดงผล ไดอะแกรมต่างๆ ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆในงานพัลส์และดิจิตอล เช่น วงจร Matrix 3 CHANNEL วงจรแปลงรูปสัญญาณ SQUARE/RAM วงจรแคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์ มัลติไวเบรเตอร์ ไทม์เมอร์ วงจรนับ วงจรกำเนิดสัญญาณ

 สมรรถนะของรายวิชา

 1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับรูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ
 2. คำนวณระบบตัวเลข การลดรูปคณิตศาสตร์ทางลอจิก การเข้ารหัส การถอดรหัส
 3. ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆในงานพัลส์และดิจิตอลถอด

 

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดคำสั่งการ      ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
 2. เพื่อให้สามารถการเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะห์และทดสอบระบบการทำงานประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์
 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพประสงค์รายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

 1. วิเคราะห์และออกแบบวงจรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
 2. เลือกใช้อุปกรณ์หรือไอซีได้อย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
 3. ประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์ และวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
 4. ทดสอบและการบำรุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์สัญญาณและขบวนการทำงาน การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอกชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมการประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

2. เพื่อให้มีความสามารถในการตรวจเเละซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องไช้ไฟฟัาชนิดต่าง ๆ

2. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง

3. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

4. ตรวจซ่อมเครื่องกลไฟฟ้าขนาดเล็ก

จุดประสงค์การเรืยน

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบสาเหตุข้อบกพร่อง การ

ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟัากำลัง เครื่องจักร

เครื่องกลไฟฟ้า และบริการไฟฟ้าอื่น ๆ

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

       1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

       2.  เพื่อให้มีทักษะในการวัดและการใช้งาน การบำรุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

        3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย

 มาตรฐานรายวิชา

 1. เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์แบบอะนาลอกและดิจิตอล
 3. ใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า ประกอบการวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้าด้วยออสซิลโลสโคป

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มิเตอร์ มัลติมิเตอร์แบบใช้เข็ม ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป วัตต์-อาวร์มิเตอร์ ( Watt –hour Meter ) เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง  เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายรูปแบบ การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป วัดและทดสอบค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่นวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรเครื่องขยายเสียง