สาระสำคัญ

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์
ในสังคม ในการใช้ทรัพยากรมาทำการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด โดยแบ่งเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งมีความสำคัญ และมีประโยชน์เพราะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ผลิต เจ้าของปัจจัยการผลิต หรือผู้บริโภค และยังได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังศาสตร์อื่น ๆซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสังคมประเทศนั้น ๆ

              ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมประมวลคำจัดการทำเอกสาร  เพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง  การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ  เช่น  ต้นทุน  ราคาสินค้า  บัญชีรายการวัสดุ  ฯลฯ  การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน  เน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของธุรกิจได้

2. บอกประเภทของธุรกิจได้

3. บอกหลักการประกอบธุรกิจได้

4. อธิบายวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้

5. บอกรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานธุรกิจได้

สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนเรียน

1. เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ

2. มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ธุรกิจปฏิบัติโดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ

 

1204-1204  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

หลักสูตรระยะสั้น 80 ชั่วโมง 
สำหรับผู้เรียนโครงการ 1 คน 2 ใบประกาศนียบัตร

ศึกษาและปฏิบัติบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศฯ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางงาน การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูล  จริยธรรมและความรับผิดชอบในกรใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ