จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจการเลือกซื้ออุปกรณ์ในการตัดผมชาย

2. สามารถดูแลรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี

3. สามารถตัดผมทรงนักเรียน ทรงรองทรงสูง ทรงรองทรงต่ำ รองทรงกลาง ทรงสมัยนิยมได้

4. สามารถแคะหู ล้างหูได้อย่างสะอาด และมั่นใจในการให้บริการ

5. สามารถคำนวนราคาค่าบริการได้

6.สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพได้

     คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษระโครงสร้างของเส้นผม  และการใช้ บำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือตัดผมชาย การตัดผมรองทรงสูง รองทรงกลาง รองทรงต่ำ ทรงสมัยนิยม การโกรกผม การสระผม ดรายผม  แคะหู ล้างตา การดูแลหลังการตัดผม ตลอดจนการ

 

 

 

ศึกษา  การเลือกใช้เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก  คุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้  ทฤษฎีสี  การออกแบบของชำร่วยและของที่ระลึก  เทคนิควิธีการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก  การคำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

ปฏิบัติ ออกแบบ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่นๆ  แบบไทย  และแบบสมัยนิยม  คำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

สมรรถนะรายวิชา

1. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ของชำร่วย และของที่ระลึกเชิงธุรกิจ

2. ออกแบบของชำร่วยและของที่ระลึก ตามหลักงานศิลปะประดิษฐ์

3. มีทักษะในการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึกจากวัสดุต่างๆ

4. ประเมินค่าของชิ้นงานและกำหนดราคาได้ได้เหมาะสมเพื่อจัดจำหน่าย และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา  การเลือกใช้เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก  คุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้  ทฤษฎีสี  การออกแบบของชำร่วยและของที่ระลึก  เทคนิควิธีการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก  การคำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

ปฏิบัติ ออกแบบ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่นๆ  แบบไทย  และแบบสมัยนิยม  คำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

 

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาการเย็บประกอบตัวเสื้อระหว่างแขนเสื้อและตัวเสื้อ  ให้ได้แขนเสื้อสวยงามไม่ย่น  รัดติง  เมื่อเย็บประกอบตัวเสื้อและแขนเสื้อแล้วเข้ารูปร่าง  สวมใส่ได้เหมาะสม  สวยงาม  โดยจากการเย็บรูดเข้าแขน  2  เส้น  ตามภาพที่  1  เปลี่ยนมาเป็นเย็บรูดตัวแขน  3  เส้น  ตามภาพประกอบที่  2  เมื่อประกอบตัวแขนเข้าตัวเสื้อได้พอดีเหมาะสม  สวยงาม

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้    ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำอาหารไทย   เพื่อทำรับประทานในครอบครัว   ทำอาหารไทยจำหน่ายด้วยเห็นคุณค่าโดยสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการทำงาน   ทำงานด้วยความรับผิดชอบ      ขยัน    ซื่อสัตย์   ประหยัด  และมุ่งมั่น  อดทนในการทำงาน 

 คำอธิบาย

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการประกอบอาหารไทยอย่างคุ้มค่า และถูกวิธี  ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข ผลงานมีคุณภาพ มีการประเมินผลการทำงาน และปรับปรุงงาน

สมรรถนะรายวิชา

ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจรับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีดังนี้

  1. ความหมายของงาน
  2. ความสำคัญและประโยชน์ของงาน
  3. มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการของงาน
  4. วิธีการและขั้นตอนของการทำงาน
  5. กระบวนการทำงาน  การจัดการเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวในการประกอบอาชีพ
  6. การนำเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ
  7. คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมในการทำงานและประกอบอาชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ และประโยชน์

วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน ที่รับผิดชอบ การจัดการและการใช้เทคโนโลยี  ตลอดจนการปลูกฝังนิสัยรักการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เลือใช้และบำรุงรักษาอุปกณ์การตัดผม

2. เพื่อให้เกิดทักษะในการตัดผมทรงนักเรียน ทรงรองทรงสูง รองทรงต่ำ รองทรงกลาง ตลอดจนทรงสมัยนิยม

3, เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการแคะหู ล้างตา

  4. เพื่อให้เข้าใจการคำนวณราคา