จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ  กระบวนการเชื่อมแก๊ส  และการเชื่อมไฟฟ้า

2.  เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย

3.  เพื่อให้สามารถใช้และปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะแผ่น

4.  เพื่อให้มีความสามารถเชื่อมแก๊ส  เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น

5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ    และตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า

2. เชื่อม แล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส

3. เชื่อมอาร์คลวดหุ้มฟลั๊กซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

4. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น  ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น  กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า  วัสดุ  เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อม  เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น  การแล่นประสาน  (Brazing)  รอบต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน  ท่าเชื่อม  การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย  ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี   ขอบงานตะเข็บ  หลักการบัดกรี  (Soldering)  และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์  งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า  การเริ่มต้นอาร์ค  การเชื่อมเดินแนว  ต่อมุม  ต่อตัวที   ท่าราบ  การเขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงาน  การทำตะเข็บ  การบัดกรี  การขึ้นรูปด้วยการพับ  ตัด  เคาะขึ้นขอบ  การม้วน    และประกอบชิ้นงาน  โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย