คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้งต้น งานหล่อเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ

2. วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ

3. แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือกลทั่วไป

4. ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป

5.หล่อชิ้นงานตามแบบกำหนด

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องมือ  และเครื่องมือกลเบื้องต้น

2. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทนปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด รอบคอบเป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อม