จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติและการดูแลรักษาผ้า                   

2. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อกระโปรงอย่างง่าย

3. มีทักษะในการเลือกผ้า ดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ                                 

4. มีทักษะประสบการณ์ กระบวนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย

5. มีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้าและดูแลรักษาผ้า

6. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

7. อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

8. เป็นคนช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ปฎิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

 มาตรฐานรายวิชา

     1.  เข้าใจชนิด คุณสมบัติ การเลือกใช้และการดูแลรักษาผ้า                

     2.  เข้าใจหลักการ วีการ และขั้นตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อและ

             กระโปรงอย่างง่าย

        3.  เลือกผ้า ดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเย็บ                                                                                 

     4.  สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย              

     5.  นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อและดูแลรักษาผ้า

 คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติของเส้นใย เส้นด้าย และผืนผ้า การเลือกใช้ การดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้ออย่างง่าย

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ